ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та структуру учнівського самоврядування в Замостянській ЗОШ

І-ІІІ ступенів

1. Загальнi положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого — сформувати в дітей вміння господарювати у школі, класі, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму з учнівським, педагогічним та батьківським колективом школи.

1.2. Діяльність органів учнівського самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, а й відбуваються як особистості, живуть повноцінним, духовним життям.

1.3. Концепція розвитку школи передбачає формування успішної компетентної особистості. Учнівське самоврядування покликане надати в цьому слушну допомогу, розвинути такі якості школярів, як самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати намічене.

1.4. Учнівське самоврядування в школі має назву – «Нове покоління».

1.5. У своїй діяльності учнівська рада «Нове покоління» керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», "Про повну загальну середню освіту", «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації».

1.6.Шкільна рада «Нове покоління» пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

1.7. Шкільна рада «Нове покоління» має свою сторінку Facebook

2. Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування

2.1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, народу України.

2.2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів навчального закладу на основі статуту навчального закладу, поширювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

2.3. Створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

2.4. Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

2.5. Формувати навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності.

2.6. Згуртовувати учнів навчального закладу для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

2.7. Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді Замостянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

3. Структура і організація роботи учнівського самоврядування

3.1. Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Голова учнівської ради безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьківським комітетом навчального закладу.

3.2. Діяльність учнівської ради «Нове покоління» ґрунтується на засадах:

• самостійності учнівської ради у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;

• відповідальність органів учнівської ради перед учнями, педагогами та батьками;

• наділення лідерів учнівської ради повноваженнями та обов'язками, які затверджуються загальними учнівськими зборами;

• різноманітності форм організації учнівської ради.

3.3. Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

• Загальношкільна учнівська конференція

• Голова учнівської ради

• Заступник

• Комісії учнівського самоврядування:

• Партнерства та міжнародних відносин, загальної та позашкільної освіти

• Преси та інформації, оргкомітет

• Екології та краєзнавства, толерантності та духовного розвитку та волонтерської діяльності

• Захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях

• Спорту та здорового способу життя

• Культури та дозвілля, роботи з дітьми молодшого та середнього віку

• Мандатна, виборча комісія

3.5.Керівництво учнівським самоврядуванням здійснює Голова учнівської ради

3.5.1. Голова учнівської ради є гарантом прав учнів, є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчального закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений навчальний заклад.

3.5.2. Голова обирається з числа учнів навчального закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на два навчальні роки. Вибори Голови відбуваються згідно з Положенням про вибори Голови учнівської ради навчального закладу.

3.5.3. Голова здійснює загальну координацію діяльності комісій.

3.5.4. Голова має право:

• відвідувати збори педагогічного колективу;

• планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу;

• висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу навчального закладу;

• вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;

• скликати чергові (не рідше одного разу на місяць) та позачергові засіданні представників учнівської ради;

• розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

3.5.5. Голова учнівської ради зобов'язаний:

• дотримуватись Статуту;

• планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу учнівської ради;

• звітувати на засіданнях учнівської ради про свою діяльність та діяльність «Нового покоління»;

• оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;

• проводити конференції з питань самоврядування;

• виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;

• гідно представляти учнівський колектив в інших навчальних закладах та громадських організаціях.

3.5.6. Повноваження Голови учнівської ради припиняється у разі:

• відставки;

• неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров′я;

• перехід до іншого навчального закладу;

• закінчення навчального закладу.

3.6. У разі усунення Голови учнівської ради, його обов’язки виконує заступник.

3.6.1. Заступник стає кандидат, який отримав другий результат на виборах.

3.6.2. Повноваження заступника:

• під час відсутності Голови учнівської ради, заступник виконує його обов’язки;

• координує роботу комісій;

3.7. Представників учнівської ради - виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

3.7.1. Рада представників обирається на загальношкільній учнівській конференції і підзвітна їй на один навчальний рік.

3.7.2. Рада представників учнівського самоврядування поділяється на комісії до складу яких входять по 2 представника від колективів учнів 5-11 класів. За кожним центром закріплений голова комісії, який контролює їх роботу.

3.7.3. Засідання Ради представників учнівського самоврядування проводиться за відповідним

планом, але не рідше одного разу на місяць. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, збирається на термінове позачергове засідання.

3.7.4. Повноваження членів учнівської ради припиняються з моменту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу «Нове покоління».

3.7.5. Повноваження членів учнівської ради можуть бути припинені у разі:

• складання повноважень за особистою заявою;

• переходу до іншого навчального закладу;

• у разі рішення представників учнівської ради за поведінку, яка шкодить іміджу Нового покоління.

3.8. Для організації життя та діяльності учнів класів, захисту їх інтересів створюються органи учнівського самоврядування класів.

3.8.1. Вищим органом самоврядування учнів класу є збори учнів класу, які проводяться один раз на місяць.

3.8.2. На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності учнів класу, затверджується керівний склад, програми та плани діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.

3.8.3. На збори органу учнівського самоврядування класу можуть бути запрошені представники адміністрації, вчителі-предметники, батьки, представники учнівської ради школи.

3.8.4. Зборами органу самоврядування класів можуть вноситися пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні учнівської ради.

3.8.5. Головою зборів органу учнівського самоврядування класу є його староста, а в разі його відсутності — заступник старости.

3.8.6. На зборах учнів класу шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі обираються кандидати у члени учнівської ради.

3.9. Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:

• організація навчання дітей-лідерів;

• проведення анкетувань, досліджень, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування;

• включення до переліку питань засідань Ради представників Президента теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

• творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;

• введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

4. Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом, батьками, іншими об'єднаннями та організаціями

4.1.Взаємовідносини між учнівською радою та адміністрацією, педагогічною радою, батьками, іншими об'єднаннями та організаціями створюються на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.

4.2.Директор навчального закладу призначає з числа педагогічного колективу вчителя-консультанта, які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

4.3. Нове покоління сприяє поширенню інформації про діяльність дитячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у навчальному закладі та за його межами.

Кiлькiсть переглядiв: 165

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.