СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗАМОСТЯНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Стаття 1.

Офіційною назвою органу учнівського самоврядування навчального закладу є Шкільна рада «НОВЕ ПОКОЛІННЯ»

Стаття 2.

Нове покоління — самостійне, добровільне, демократичне об'єднання учнів Замостянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Нові ідеї та нові можливості .

Стаття 3.

Дія даного статуту поширюється на всіх учнів навчального закладу, незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень.

Стаття 4.

У своїй діяльності Шкільна рада «Нове покоління» керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», "Про повну загальну середню освіту", даним Статутом.

Стаття 5.

Шкільна рада «Нове покоління» пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами.

РОЗДІЛ II

Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування

Стаття 6.

Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, народу України.

Стаття 7.

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів навчального закладу на основі статуту навчального закладу, поширювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

Стаття 8.

Створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

Стаття 9.

Сприяти всебічній реалізації з дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

Стаття 10.

Формувати навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності.

Стаття 11.

Згуртовувати учнів навчального закладу для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

Стаття 12.

Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді Замостянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

РОЗДІЛ III

Учнівське самоврядування у навчальному закладі

Стаття 13.

Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Голова Шкільної ради «Нове покоління» безпосередньо взаємодіє з адміністрацією навчального закладу.

Стаття 14.

Діяльність Шкільної ради «Нове покоління» ґрунтується на засадах:

• самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;

• відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;

• наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та обов'язками, які затверджуються загальношкільною учнівською конференцією;

• різноманітності форм організації учнівського самоврядування.

Стаття 15.

Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

ШКІЛЬНА РАДА «НОВЕ ПОКОЛІННЯ»

Голова учнівської ради

Заступник

Комісії учнівської ради

Комісія «Партнерства та міжнародних відносин, загальної та позашкільної освіти»

Комісія «Преси та інформації, оргкомітет»

Комісія «Екології та краєзнавства, толерантності та духовного розвитку, волонтерської діяльності»

Комісія «Захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях»

Комісія «Спорту та здорового способу життя»

Комісія «Культури та дозвілля, роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку»

Комісія «Мандатна, виборча комісія»

Стаття 16.

Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:

• організація навчання дітей-лідерів;

• проведення анкетувань, досліджень, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування;

• включення до переліку питань засідань ради представників лідерів теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

• творчий та нестандартний підхід до організації діяльності.

РОЗДІЛ IV

Права учнів навчального закладу на здійснення учнівського самоврядування

Стаття 17.

Учні навчального закладу мають право на розвиток учнівського самоврядування у навчальному закладі відповідно до чинних законів України.

Стаття 18.

Участь учнів в учнівському самоврядуванні гарантується правом:

• обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органів учнівського самоврядування;

• отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органів учнівського самоврядування від виборних осіб;

• рівних прав та можливостей у роботі органів учнівського самоврядування.

РОЗДІЛ V

Права та обов'язки голови шкільної ради "Нове покоління"

Стаття 19.

Голова «Нового покоління», який є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчального закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах.

Стаття 20.

Голова учнівської ради обирається з числа учнів навчального закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на два навчальні роки. Вибори президента відбуваються згідно з Положенням про вибори президента навчального закладу.

Стаття 21.

Голова учнівської ради здійснює загальну координацію діяльності комісій.

Стаття 22.

Голова має право:

• відвідувати збори педагогічного колективу;

• планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу;

• висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу навчального закладу;

• вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;

• голосувати при вирішенні питання подальшого перебування учнів у навчальному закладі;

• скликати чергові та позачергові засідання Ради представників комісій;

• розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

Стаття 23.

Голова ради зобов'язаний:

• дотримуватись даного статуту;

• планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу Ради представників комісій;

• звітувати на засіданнях Ради представників комісій про свою діяльність та діяльність «Нового покоління»;

• оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;

• проводити конференції з питань самоврядування;

• виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;

• гідно представляти учнівський колектив в інших навчальних закладах та громадських організаціях.

РОЗДІЛ VI

Повноваження заступника голови Шкільної ради "Нове покоління"

Стаття 24.

Заступником стає кандидат, який отримав другий результат на виборах.

Стаття 25.

Повноваження заступника:

• під час відсутності голови, заступник виконує його обов’язки;

• координує роботу комісій;

• відповідає за систематичне висвітлення діяльності Ради представників комісій;

РОЗДІЛ VIІ

Рада представників комісій

Стаття 26.

Рада представників комісій учнівського самоврядування - виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

Стаття 27.

Рада представників обирається на загальношкільній учнівській конференції і підзвітна їй на один навчальний рік.

Стаття 28.

До складу Ради представників входять по 2-3 представника від учнівських колективів 5-11 класів.

Стаття 29.

Керівний склад Ради представників комісій обирається шляхом проведення таємного голосування на першому, установчому засіданні Ради. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

Стаття 30.

Засідання Ради представників комісій проводиться за відповідним

планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, збирається на термінове позачергове засідання.

Стаття 31.

Повноваження членів Ради припиняються з моменту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу «Нового покоління».

Стаття 32.

Повноваження членів Ради можуть бути припинені у разі:

• складання повноважень за особистою заявою;

• переходу до іншого навчального закладу;

• у разі рішення членів Ради за поведінку, яка шкодить іміджу «Нового покоління».

РОЗДІЛ VIIІ

Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом, батьками, органами місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями та організаціями

Стаття 33.

Взаємовідносини між Шкільною радою «Нове покоління» та адміністрацією, педагогічною радою, батьками, органами місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями та організаціями створюються на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.

Стаття 34.

Директор навчального закладу призначає з числа своїх заступників, вчителів-консультантів, які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

Стаття 35.

сприяє поширенню інформації про діяльність дитячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у навчальному закладі та за його межами.

РОЗДІЛ ІX

Прикінцеві положення

Стаття 36.

Статут Шкільної ради «Нове покоління» набуває чинності з дня його затвердження загальношкільною учнівською конференцією навчального закладу.

Стаття 37.

Припинення діяльності Шкільної ради «Нове покоління» здійснюється шляхом її ліквідації чи реорганізації за рішенням загальношкільної учнівської конференції навчального закладу не менше як 2/3 учнів від її складу.

Кiлькiсть переглядiв: 125

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.