/Files/images/sayt_foto/p4yeTpRfZZk.jpg ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАМОСТЯНСЬКОЇ ЗОШ I-III ступенів

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненнями стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізаційних норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних , моральних і культурних засадах життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Головною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до суспільного і духовного довкілля та самої себе. Набирає сили тенденція гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне до вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства , зусилля якого спрямовані на моральний саморозвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізаційному світі.

Нормативно - правовим забезпеченням виховного процесу у навчально- виховних закладах є : Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про повну загальну середню освіту”, Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття), Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти.

Опираючись на соціальне замовлення держави виховати здорову, працелюбну, всебічно розвинену особистість, майбутнього господаря своєї землі і держави, людину, здатну не розгубитися в умовах ринкових реформ, демократизації суспільства та нових форм господарювання, у своєму плануванні Замостянська загальноосвітня школа велику увагу приділяє питанням виховання моральних якостей особистості через засоби учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування у Замостянській загальноосвітній школі – це не засіб звільнення педагогів від їх обов’язків і завантаження ними учнів. Це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей - членів єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це засіб жити і працювати за законами демократичного суспільства , де існують гуманістичні відносини між людьми.

Учнівське самоврядування в Замостянській загальноосвітній школі має на меті:

• через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства;

• зробити мету і завдання реформування виховної роботи особливо значущими для кожного учня;

• сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму та відкритості.

Учнівське самоврядування– це спосіб організації життя учнівського колективу, воно дозволяє учням відчути себе господарями в школі, класі, розвиває навички організаторської роботи в управлінні справами колективу.

Головне завдання учнівського самоврядування Замостянської ЗОШ І-ІІІ ступенів – це розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок .

Структура шкільного учнівського самоврядування в Замостянській загальноосвітній школі – це учнівська рада, під керівництвом якої в системі самоврядування діють центри з представників класів:

1) комісія «Партнерства та міжнародних відносин, загальної та позашкільної освіти»

2) комісія «Преси та інформації, оргкомітет»

3 ) комісія «Екології та краєзнавства, толерантності та духовного розвитку, волонтерської діяльності»

4) комісія «Захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях»

5) комісія «Спорту та здорового способу життя»

6) комісія «Культури та дозвілля, роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку»

7) комісія «Мандатна, виборча»

Для ефективної діяльності учнівського самоврядування в Замостянській загальноосвітній школі дотримуються певних умов. По-перше, подолання формалізму в діяльності учнівського самоврядування і педагогічного керівництва ним. Воно має займатися конкретними справами, з його рішеннями повинен рахуватися і педагогічний колектив, і дирекція школи, і не вважати їх дитячими забавами. По-друге, залучення членів самоврядування до процесу оновлення змісту діяльності школи, до боротьби з негативними явищами у середовищі учнів. Вони повинні активно допомагати педагогам у використанні нових форм виховної роботи з учнями, національних традицій, включатися у виховну роботу із запобігання і подолання серед школярів куріння, вживання алкоголю і наркотиків. По-третє, надання самоврядуванню реальних прав і обов'язків. Слід чітко визначити, за які ділянки шкільного життя та діяльності відповідає учнівське самоврядування, які конкретні права та обов'язки має кожен його член. По-четверте, підбір до органів самоврядування найавторитетніших лідерів учнівського колективу. Члени учнівського самоврядування мають бути взірцем для вихованців у ставленні до своїх учнівських обов'язків. По-п'яте, прагнення до розширення цих органів. За таких умов зростає кількість вихованців, які підтримують вимоги педагогічного колективу, більшій кількості учнів прищеплюється смак до суспільно-корисної діяльності, створюються можливості для уникнення перевантажень найактивніших учнів, у залучених до громадської роботи вихованців виявляються нові сторони їх особистості, які знайшли простір для свого розвитку. По-шосте, повага педагогів до самостійних рішень учнівського колективу і його органів, не нав’язування учням своєї волі у справах, які є компетенцією самоврядування. По-сьоме, кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання його складної справи управління. По-восьме, практикування в дитячому колективі зміни функцій керівника і підлеглого. Тривале перебування школяра на керівній посаді може призвести до формування у нього небажаних якостей (зверхності, зазнайства та ін.). Тому педагогічно доцільно, щоб у роботі органів учнівського самоврядування брало участь якомога більше учнів, щоб воно постійно оновлювалося. Це дасть змогу значній частині школярів набути організаторських навичок. По-дев'яте, систематичне звітування членів самоврядування перед колективом, що дає можливість здійснювати контроль за їх діяльністю, сприяє її поліпшенню, а також запобігає можливим зловживанням становищем у колективі.

Кожний класний керівник Замостянської загальноосвітньої школи ставить перед собою важливе завдання — сформувати надійний актив, який став би його помічником в усіх справах класу, виявив би належну активність у роботі, був би взірцем для інших у навчанні, праці й поведінці. Актив колективу — це передусім члени органів самоврядування, а також рядові члени колективу.

Класні керівники школи детально вивчають кандидатури до дитячого самоврядування, підбирають тих, хто користується в учнів авторитетом, вимогливий до себе й до інших, принциповий в оцінці поведінки своєї і товаришів. Ураховують також імпульсивність, легку збудливість, які виявляються в учнів у формі неврівноваженості, невміння володіти собою. Такі активісти школи намагаються вирішити конфлікт або вплинути на товаришів не силою переконання, а криком, погрозами, що призводить до нових конфліктів, негативно позначається на авторитеті органів самоврядування. Члени активу повинні усвідомити, що вони не мають особливих прав і привілеїв, на них покладено додаткові обов'язки і, отже, їм виявлено довіру.

Хоч би які функції виконував активіст, його треба навчити самостійно мислити, аналізувати й оцінювати конкретну ситуацію з громадянських позицій, приймати розумне рішення. Тому під час обговорення конкретних питань у нашій школі допускаються дискусії, прислухаються до пропозицій активістів, довіряють членам самоврядування втілювати в життя не тільки свої поради, а й пропозиції активу.

Особлива увага в роботі з активом звертається на вміння аналізувати поведінку і вчинки тих, хто часто порушує дисципліну і шкільний режим. Водночас наголошується, що завдання кожного активіста — допомагати таким учням, спираючись на їхні позитивні якості, залучати їх до громадського життя колективу.

Класні керівники Замостянської ЗОШ І-ІІІ ступенів вміло використовують і такий важливий орган учнівського самоврядування, як збори колективу класу. Раціональна їх організація — могутній чинник зміцнення учнівського колективу і важливий засіб виховання в учнів високих моральних якостей: почуття честі й обов'язку, сміливості та мужності, принциповості й відповідальності за свої вчинки, вміння самостійно аналізувати питання, підпорядковувати особисті інтереси суспільним, сказати правду у вічі та вислухати справедливу критику товариша.

Учнівські збори класу найчастіше присвячуються питанням повсякденного життя: організації допомоги кому-небудь із школярів, обговоренню заходів щодо поліпшення успішності та зміцнення дисципліни, підготовці до культурно-масового заходу, випуску газети, підсумкам навчальних занять за семестр або рік та ін. Особливо важливими є збори, присвячені хвилюючим питанням сучасності, визначним історичним подіям, досягненням у галузі державотворення, питанням морального виховання.

Педагогічний колектив домагається того, щоб питання, які розглядаються на зборах, були близькі, зрозумілі дітям, цікавили їх. Ідейність і цілеспрямованість зборів не повинні випадати з поля зору вчителя.

Періодичність проведення класних зборів у Замостянській ЗОШ І-ІІІ ступенів залежить від конкретних умов роботи класу. В окремих випадках, особливо коли тільки знайомляться з класом, починають згуртовувати його, збори проводять частіше. Коли колектив зміцніє, налагодяться стосунки між класним і загально-шкільним колективом, класний керівник вивчить клас, такі збори збирають рідше. У зв'язку з непередбаченою подією в класі, яка потребує негайного обговорення, проводять термінові непланові збори.

Особливу увагу звертають на класні збори в початкових класах, коли учні тільки-но залучаються до нової форми суспільного життя. На цьому етапі доводиться зупинятися на дрібних, часто організаційних питаннях, вчити їх готувати збори, організовано вести їх, фіксувати прийняті рішення, стежити за їх виконанням. Усі ці питання, нерідко технічного характеру, мають вагоме виховне значення, бо привчають школярів серйозно ставитися до керівного органу учнівського колективу, поважати його рішення, дисципліновано поводитися під час його виконання.

Учням старших класів надається більше самостійності як у складанні порядку денного зборів, так і в їх проведенні. Завдання класного керівника — своєчасно помітити питання, що найбільше хвилюють учнів, допомогти ґрунтовніше підготуватися до їх обговорення на зборах, тактовно наполягати на правильному їх вирішенні.

Члени учнівського самоврядування Замостянської загальноосвтньої школи дотримуються таких правил:

1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення.

2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей виберемо золоті.

3. Ідею іншого не маєш права критикувати, покритикуєш — не буде ідей.

4. Думку викладай розважливо, якщо потрібно — повтори.

5. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.

6. Чітко втямиш — краще зробиш.

7. Погодився легко — не означає сприйняв глибоко.

8. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій задаватися.

9. Довіру треба розуміти так: усе перевіряється ділом, турботою і дружбою.

10. Перш ніж приймати рішення, навчись бездоганно його виконувати.

11. Будь-яке діло вінчає результат. Не соромно помилятися. Соромно не вміти і не бажати виправитися.

12. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.

13. Твори, фантазуй сміливіше — шукай шляхів виконання рішень.

14. Не відкладай на завтра вирішення питання, яке необхідно і можна вирішити сьогодні.

15. Прийняв рішення — виконуй! Доручив іншим — довіряй! Довіряючи — перевіряй! Перевіряючи — допомагай! Допомагаючи — не підміняй!

Співпраця керівництва школи з учнівським самоврядуванням передбачає: відмову від адміністративного характеру управління; в своїй основі — повагу до особистості школяра; особливу організацію діяльності, яка породжує у школярів потребу в самоврядуванні; конкретну методику залучення учнів до процесу творення; дружні, товариські, довірливі стосунки між педагогами й учнями; захищеність школярів від приниження, звинувачень, докорів, образ підозрою у нездатності або небажанні брати участь у діяльності; унеможливлення примусу до діяльності; впевненість у досягненні мети; створення інтелектуального тла колективу; колективний, спільний аналіз загальної роботи; звільнення від звички мовчати.

Учнівське самоврядування Замостянської загальноосвітньої школи задовольняє основні вимоги розвитку творчих здібностей учня:

- гуманізація і демократизація: виховний вплив підпорядковується завданням формування громадянина України, а цей аспект включає високий рівень інтелекту та культури, розвиток творчих здібностей особистості, виховання людяності, добра та інших моральних чеснот;

- зв’язок виховання з реальним життям: робота органів самоврядування передбачає участь у суспільно корисній праці, проведення організаторських акцій на здійснення загальношкільних традиційних заходів тощо;

- виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності: майбутній громадянин повинен бачити себе у соціумі, уміти реально оцінити себе, жити в колективі, навчитися створювати його атмосферу, враховувати думки меншості, шукати шляхи до консенсусу;

- єдність вимог і повага до особистості . Учень повинен відчувати, що вимоги до нього базуються на вірі в його можливості, на впевненості в його силах, на турботі про поступовий розвиток його особистості.

РОБОТА ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

Найвищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна учнівська конференція, яка збираються два рази на рік.

Керівництво самоврядування зосереджене в учнівській раді, яка обирається на загальношкільній учнівській конференції відкритим голосуванням. До складу учнівської ради входять учні, рекомендовані вищими органами класу, класними зборами. На чолі учнівської ради стоїть голова учнівської ради та заступник. Голова учнівської ради обирається на виборах шляхом таємного голосування, терміном на два роки. Заступником стає кандидатура, яка зайняла друге місце в перегонах.

Враховуючи традиції та потреби школи , інтереси і запити школярів, учнівська рада складає конкретний план самоврядування на навчальний рік; заслуховує звіти комісій, класних органів самоврядування тощо.

ПЕДАГОГІЧНЕ НАСТАВНИЦТВО

Методична робота з учителями, що допомагають організації роботи комісій.

Загальне керівництво - Директор школи

Комісія "Партнерства та міжнародних відносин, загальної та позашкільної освіти" – Тураш І. М. (вчитель англійської мови)

Комісія "Преси та інформації, оргкомітет" – Баланюк О.І. (вчитель української мови та літератури)

Комісія "Екології та краєзнавства, толерантності та духовного розвитку, волонтерської діяльності" – Проскурняк О.А. (вчитель біології)

Комісія "Захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях" – Вірста М.Ю. (вчитель історії)

Комісія "Спорту та здорового способу життя" – Загул О.О. (вчитель фізичного виховання)

Комісія "Культури та дозвілля, роботи з дітьми молодшого та середнього шкільно віку" – Юрійчук О.Г. (вчитель початкових класів)

Комісія "Мандатна, виборча" – Вірста Ю.Я. (педагог-організатор)

З метою повсякденного практичного управління самоврядуванням проводяться щотижневі оперативні наради з різних напрямків діяльності. Учні , які приймали участь у „оперативці” , інформують класні колективи та активи класів, про що йшлося на нараді .

ОРІЄНТОВАНИЙ АЛГОРИТМ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАМОСТЯНСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ:

1. Визначення мети і змісту демократизації учнівського життя.

2. Визначення рівня учнівського самоврядування (Ступінь громадської активності учнів).

3. Планування та організація спільної роботи вчителів і учнів щодо формування демократичних відносин.

4. Забезпечення реальних прав і обов’язків учнів як важливий фактор демократизації шкільного життя.

5. Створення обстановки вільного висловлювання думки, різноманітні шляхи активізації співпраці як важлива умова демократизації.

6. Використання нестандартних форм виховної роботи.

7. Органи самоврядування в системі освіти.

Учнівське самоврядування в Замостянській ЗОШ І-ІІІ ступенів є добровільним об’єднанням учнів та засобом організації навчального процесу. Також учнівське самоврядування є організацією, яка створена учнями і для учнів.

Тому впроваджуються принципи організації учнівського самоврядування:

1. Самостійність („не за підказкою і рішенням вчителя” ; „максимальна довіра з боку адміністрації і висока самосвідомість учнів”).

2. Ініціативність („сміливість і наполегливість у всьому”; „розвиток ініціативи, - щоб не було байдуже”).

3. Рівноправність ( „самоврядуванням мають займатися всі учні, а не лише активісти” ; „самоврядування має бути масовим”).

4. Принциповість і відповідальність („підвищити відповідальність за все, що відбувається в колективі, бути принципово відповідальним не лише стосовно загальних речей, а й коли це стосується когось особисто” ).

5. Демократія і гласність, відвертість ( „керувати самоврядуванням мають авторитетні особи” ; „ демократизація всіх аспектів шкільного життя, повага до думки кожного”).

Учнівське самоврядування спрямоване на формування та на удосконалення організатора, лідера, людини, яка може ним стати . Проте слід мати на увазі, що багато хто „може, але не хоче”. Та як би там не було, ці здібності в тій чи іншій формі мають свій прояв. І першими, хто помічає їх, - це учні, які щодня спілкуються з цим учнем, тобто однокласники, друзі.

Робота учнівського самоврядування у Замостянській загальноосвітній школі спрямована на тісну співпрацю учня, вчителя та батьків. Органи учнівського самоврядування школи велику увагу приділяють попередженню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

У школі проводяться виховні заходи , які спрямовані на утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, працелюбства, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, поміркованості. Згідно плану виховної роботи школи проводяться тематичні тижні.

Члени учнівського самоврядування приймають активну участь у проведенні загальношкільних свят та лінійок. Під час підготовки даних свят проводиться співпраця органів учнівського самоврядування з педагогом-організатором, з учнями, класними керівниками, адміністрацією школи, практичним психологом.

Учням дається можливість виявити свої здібності і таланти під час підготовки конкурсно-розважальних програм, брейн-рингів, тренінгів, бесід, диспутів, лекцій, виставок дитячих робіт і т. д.

Проводяться конкурси на краще оформлення класу, рейди –перевірки готовності учнів до уроку, рейди – перевірки відвідування уроків, рейди – перевірки збереження шкільного майна, підручників.

Органи учнівського самоврядування і педагогічний колектив школи працюють за такими напрямками виховної роботи:

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства, і держави:

- патріотизм;

- національна свідомість;

- правосвідомість;

- політична культура;

- культура міжетнічних відносин.

2. Ціннісне ставлення до людей.

3. Ціннісне ставлення до природи.

4. Ціннісне ставлення до мистецтва.

5. Ціннісне ставлення до праці.

6. Ціннісне ставлення до себе:

Правильно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, вияву самостійності учнівської молоді, самоствердженню у суспільно–значущій діяльності, захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

Кiлькiсть переглядiв: 319

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.